Member Log in
ID
Password
Password
New Member Register
ความรู้ดีๆสำหรับผู้บริหาร
การคิดเชิงบวก
การบริหารงานบุคคล
การเขียนแผนธุรกิจ
ภาวะผู้นำLeadership.ppt
การเจรจาต่อรอง .ppt
จิตวิทยาในการทำงาน .pdf

มาตราการด้านนำเข้า-ส่งออก สินค้าประเทศพม่า

 

มาตรการด้านนำเข้า-ส่งออก

รัฐบาลพม่าได้กำหนดมาตรการและกฎระเบียบของการนำเข้า-ส่งออก ดังนี้

ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก

1) ผู้ที่จะทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสินค้าจะต้องยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้นำเข้าและส่งออกที่สำนักงานทะเบียนนำเข้า-ส่งออก (Export-Import-Registration-Office) กรมการค้ากระทรวงพาณิชย์ โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 5,000 จ๊าด สำหรับระยะเวลา 1 ปี และ 10,000 จ๊าด สำหรับระยะเวลา 3 ปี

2) คุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้นำเข้าส่งออก มีดังนี้

-บุคคลธรรมดาทั้งหลายที่มีสัญชาติพม่า หรือที่แปลงสัญชาติเป็นพม่า (Naturallsed Citizenship)

-ห้างหุ้นส่วน บริษัททั้งหลายที่จัดตั้งขึ้นในพม่า

-ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทร่วมทุน ทั้งหลายที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ กฎหมายการลงทุนต่างประเทศของพม่า

-สหกรณ์ทั้งหลายที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายสหกรณ์ของ พม่า ปี 2533

3) สิทธิของผู้จดทะเบียนนำเข้าส่งออก

-สามารถส่งออกสินค้าทุกชนิดยกเว้น ไม้สัก น้ำมันปิโตรเลียม แก๊สธรรมชาติ ไข่มุก หยก อัญมณี แร่ธรรมชาติ และสินค้า อื่นๆ ที่ระบุว่าสามารถดำเนินการได้โดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แต่เพียงผู้เดียว

-สามารถนำเข้าสินค้าทุกชนิดตามเงื่อนไขของกฎและระเบียบ ที่ระบุไว้ ยกเว้นสินค้าที่เป็นสินค้าห้ามนำเข้า

-สามารถจำหน่ายสินค้าในตลาดภายในประเทศได้

-สามารถยื่นขอหนังสือเดินทางประเภทธุรกิจไปต่างประเทศได้

-สามารถที่จะรับรองแขกต่างประเทศ เพื่อการเจรจาธุรกิจได้

การส่งออกและนำเข้าสินค้า และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

1) การส่งสินค้าออก

-ผู้ส่งออกที่จดทะเบียนก่อนที่จะส่งสินค้าออกจะต้องได้รับใบอนุญาตส่งออกจากกระทรวงพาณิชย์มีระยะเวลา 6 เดือน

-ผู้ซื้อในต่างประเทศจะต้องเปิด L/C ที่ Myanmar-Investment-and-Commercial-Bank-(MICB) หรือ Myanmar-Foreign-Trade-Bank (MFTB) ผ่านทางธนาคารในต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและจะต้องแจ้งต่อเรือที่จะขนสินค้าด้วย

-ในกรณีที่จะต้องตรวจสินค้าก่อนขนส่ง-The-Inspection-and-Agency-Service-Department จะดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณลักษณะ น้ำหนัก คุณภาพ และการบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่จะขนส่งทางเรือ

-เอกสารเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางเรือ เช่น-Shipping-Bills-Freight-Bill เป็นต้น จะต้องยื่นต่อธนาคารที่ได้เปิด L/C

2) การนำเข้าสินค้า

-ผู้นำเข้าจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศที่ Myanmar-Investment-and-Commercial-Bank (MICB) หรือ Myanmar-Foreign-Trade-Bank (MFTB) เพื่อยื่นใบอนุญาตนำเข้าสินค้าจากกระทรวงพาณิชย์

-แนบสัญญาขาย (Sale Contact) และ Proforma Invoice ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า บรรจุภัณฑ์ และระยะเวลาการส่งมอบ

-ในกรณีที่ซื้อเป็นราคา FOB ผู้นำเข้าจะต้องทำการประกันภัยสินค้ากับ Myanmar Insurance Company และใช้บริษัท Myanmar Five Star Line เป็นผู้ขนส่งสินค้าเท่านั้น -ค่าธรรมเนียมในการอนุญาตนำเข้าสินค้า กระทรวงพาณิชย์จะคิดในอัตราส่วนของราคานำเข้าโดยกำหนดไว้ดังนี้

 

ตารางแสดงค่าธรรมเนียมในการนำเข้าสินค้าของพม่า (ราคา C.I.F)

 

                                              ราคานำเข้า C.I.F. ท่าเรือย่างกุ้ง(จ๊าต)                                      ค่าธรรมเนียมนำเข้า(จ๊าด)

10,000 แรก                                                            250

10,000-25,000                                                    625

25,001-50,000                                                    1,250

50,001-100,000                                                 2,500

100,001-200,000                                               5,000

200,001-400,000                                               10,000

400,001-1,00,000                                              20,000

มากกว่า1,00,001                                                    50,000

 

ผู้นำเข้าสินค้าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการนำเข้าภายใน 21 วัน นับจากวันตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนำเข้า

 

สินค้านำเข้าที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการนำเข้า

1) สินค้านำเข้าโดยองค์การที่ดำเนินธุรกิจในพม่าภายใต้กฎหมายการลงทุนต่างประเทศของพม่า มีวัตถุประสงค์การใช้เพื่อธุรกิจได้แก่

-เครื่องจักร เครื่องมือ ส่วนประกอบของเครื่องจักร ชิ้นส่วนอะไหล่ และวัสดุที่ใช้ทางธุรกิจที่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับการก่อสร้าง โดยนำเข้ามาในฐานะทุนของต่างประเทศที่ระบุ โดยคณะกรรมการลงทุนพม่า (Myanmar Investment Commision หรือ MIC)

-วัตถุดิบและวัสดุที่ใช้สำหรับการบรรจุภัณฑ์ (สำหรับช่วง 3 ปีแรกเท่านั้น) ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์สำหรับใช้ร่วมในการ ก่อสร้างเพื่อการผลิตและส่งออกให้สมบูรณ์

2) สินค้าที่นำเข้าโดยหน่วยงานของรัฐ

-สินค้าที่นำเข้าเพื่อวัตถุประสงค์ใช้ในราชการ

-สินค้าทุนที่นำเข้าภายใต้โครงการลงทุนประจำปี

3) รถยนต์ใหม่ที่ใช้เพื่อธุรกิจที่นำเข้าโดยระบบขายฝากและขายในประเทศเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ โดยผ่านหน่วยงาน Vehicle, Machinery and Equipment Trading Inspection and Agency Services Co.Ltd Myanmar Motor Limited ให้กับหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจภายใต้การส่งเสริมการลงทุน นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่นำเข้าโดยบริษัทน้ำมันที่ดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อตกลงร่วมกับ Myanmar Oil and Enterprise และสินค้าที่นำเข้าโดยคณะฑูตานุทูต

4) ผลิตภัณฑ์ยา และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาที่นำเข้าโดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของรัฐหรือภาคเอกชนที่จดทะเบียนเป็นผู้นำเข้าส่งออก เพื่อใช้ในการสนับสนุน และปรับปรุงการสาธารณสุขหรือสวัสดิการของประชาชนที่รับการรักษาทางการแพทย์

5) ปุ๋ย เครื่องมือการเกษตร เครื่องจักรการเกษตรและยาฆ่าแมลง ที่ใช้เพื่อการพัฒนาภาคการเกษตร ที่นำเข้าโดยหน่วยงานวิสาหกิจของรัฐ หรือภาคเอกชนที่จดทะเบียนเป็นผู้นำเข้าส่งออก

6) สินค้าผ่านแดน การนำเข้าสินค้าไปสู่ประเทศที่ 3 โดยใช้พม่าเป็นตัวกลางผ่านสินค้า ผู้ส่งออกจะเสียค่าคอมมิชชั่นร้อยละ 5 ให้ผู้นำเข้าพม่า เสียร้อยละ 2.5 บวกเพิ่มร้อยละ 5 ให้กรมศุลกากรพม่า สินค้าผ่านแดนส่วนใหญ่ได้แก่ ยานพาหนะและอุปกรณ์

 

 สินค้าที่อนุญาตให้นำเข้า

กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดรายการสินค้านำเข้า โดยจำแนกออกเป็น

1) รายการสินค้าที่จำเป็น (Priority Items) ได้แก่ เครื่องจักรและอะไหล่วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรม ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยากำจัดวัชพืช เมล็ดพันธุ์สำหรับการเกษตร (Agricultural Inputs) อาหารปรุงแต่ง วัสดุก่อสร้าง ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ผลิตภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ผลิตยา เครื่องจักรและวัสดุด้านการประมง วัสดุสำหรับเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ เครื่องมือการไฟฟ้า เครื่องมือการคมนาคม เครื่องเขียน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

2) รายการสินค้าฟุ่มเฟือย (Optional Items) ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอ ของใช้ส่วนบุคคล ของในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ และสินค้าเบ็ดเตล็ด

 

เงื่อนไขการนำเข้าสินค้าในรายการสินค้าจำเป็นและรายการสินค้าฟุ่มเฟือย

1) การนำเข้ารายการสินค้าฟุ่มเฟือย อนุญาตให้นำเข้าโดยวิธีนำเข้าจากเงินได้ที่ส่งออก นำเข้าตามระบบนำเข้าก่อนส่งออกหลัง และนำเข้าตามระบบฝากขาย โดยมีเงื่อนไขดังนี้

-มูลค่าสูงสุดที่อนุญาตให้นำเข้า ครั้งละไม่เกิน 100,000 เหรียญสหรัฐฯ

-สินค้าจำเป็นจะต้องนำเข้าก่อนภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่กำหนดในใบอนุญาตนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย

-หากไม่มีการนำเข้ารายการสินค้าจำเป็น ภายหลังจากที่มีการนำเข้ารายสินค้าฟุ่มเฟือยแล้ว จะไม่มีการพิจารณาอนุญาตให้นำเข้ารายการสินค้าฟุ่มเฟือยครั้งใหม่

-หากนำเข้าโดยระบบนำเข้าก่อนส่งออกหลัง และระบบขายฝากจะอนุญาตให้มีการส่งออกได้ ก็ต่อเมื่อมีการนำเข้ารายการสินค้าฟุ่มเฟือยก่อนแล้ว

-หากไม่สามารถนำเข้ารายการสินค้าจำเป็น หรือมีการกระทำการใดๆ เพื่อฉ้อโกงหรือหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องนี้ จะมีการพิจารณาถึงขั้นยกเลิกใบจดทะเบียนผู้นำเข้าส่งออก

2) การนำเข้ารายการสินค้าฟุ่มเฟือย อนุญาตให้นำเข้าโดยเงินที่ได้จากการส่งออกการนำเข้าตามระบบนำเข้าก่อนส่งออกหลัง การนำเข้าตามระบบขายฝาก โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

-มูลค่าการนำเข้าจริงของสินค้าในรายการสินค้าจำเป็นจะต้องเท่ากับจำนวนที่กำหนดไว้สำหรับการนำเข้าสินค้าในรายการนี้

-จะต้องมีการนำเข้าสินค้าในรายการสินค้าที่จำเป็นตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนำเข้า

-การนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย จะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าการนำเข้าสินค้าจำเป็นที่นำเข้าจริง จะใช้พิจารณาสำหรับอนุญาตการนำเข้าโดยเงินที่ได้จากการส่งออกในโอกาสต่อไป

- ถ้าการนำเข้าสินค้าจำเป็นโดยเงินที่ได้จากการส่งออกสะสมกันจากใบอนุญาตส่งออก 3-4 ใบ และมีมูลค่าเท่ากับที่กำหนดไว้แล้ว จึงจะพิจารณาอนุญาตการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย

-ในกรณีของสินค้าอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทั้งสองนี้ หากมีการนำเข้าสินค้าจำเป็นตามวิธีดังกล่าวข้างต้น ในจำนวนมูลค่า 3 เท่าของจำนวนนำเข้า

การจัดตั้งบริษัทในพม่า

1) การดำเนินธุรกิจตัวแทน

บริษัทต่างชาติสามารถแต่งตั้งบุคคล หรือผู้ประกอบการเป็นตัวแทนธุรกิจในพม่าได้โดยตัวแทนจะต้องจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ของพม่า

2) การตั้งบริษัทหรือสำนักงานสาขา

บริษัทต่างชาติหรือสำนักงานสาขาที่ตั้งในพม่าจะต้องขออนุญาตทำการค้า (Permit to Trade) จากกระทรวงวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติก่อนจดทะเบียนบริษัทกับสำนักงานจดทะเบียน

 

รายชื่อสินค้าควบคุมนำเข้า-ส่งออก

1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ สหภาพพม่า ฉบับที่ 9/99 วันที่ 26 พฤศจิกายน 1999 เดิมเคยมีประกาศฉบับที่5/98 ลงวันที่ 20 มีนาคม 1998 กำหนดรายการสินค้าที่ห้ามนำเข้าด้านชายแดน 10 รายการสินค้า การประกาศครั้งนี้เพิ่มรายการสินค้าอีก 5 รายการ รวมเป็น   15 รายการ

ประกาศชนิดสินค้าที่ห้ามนำเข้าทางด้านชายแดน  ดังนี้

               1) ผงชูรส

               2) น้ำหวาน/เครื่องดื่ม(Soft drink)

               3) ขนมปังกรอบทุกชนิด(Biscuits)

               4) หมากฝรั่ง

               5) ขนมเค้ก 

               6) ขนมเวเฟอร์

               7) ช็อกโกแล็ต

               8) อาหารกระป๋อง(เนื้อสัตว์ และผลไม้)

               9) เส้นหมี่ทุกชนิด

             10) เหล้า

             11) เบียร์

             12)  บุหรี่

             13) ผลไม้ทุกชนิด

             14) ผลิตภัณท์พลาสติกสำหรับใช้ในครัวเรือนและใช้ส่วนตัวทุกชนิด

             15) สินค้าต้องห้ามอื่นฯที่มีกฏหมายปัจจุบันห้ามนำเข้า

 

2 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ สหภาพพม่า ฉบับที่ 2/2000 

ประกาศชนิดสินค้าที่ห้ามนำเข้าทางทะเล

 ผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออก กลุ่มสหกรณ์ ซึ่งนำเข้าสินค้าในรูปของการค้าปกติ(Normal Trade) ทางทะเล หรือผ่านทางชายแดน ห้ามมิให้นำเข้าสินค้าที่ระบุ นับจากวันที่ออกประกาศ ดังนี้

               1) ผงชูรส

               2) น้ำหวาน/ เครื่องดื่ม(Soft drink)

               3) ขนมปังกรอบทุกชนิด(Biscuits)

               4) หมากฝรั่ง

               5) ขนมเค้ก 

               6) ขนมเวเฟอร์

               7) ช็อกโกแล็ต

               8) อาหารกระป๋อง(เนื้อสัตว์ และผลไม้)

               9) เส้นหมี่ทุกชนิด

             10) เหล้า

             11) เบียร์

             12)  บุหรี่

             13) ผลไม้ทุกชนิด

             14) สินค้าต้องห้ามอื่นฯที่มีกฏหมายปัจจุบันห้ามนำเข้า

 

3. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ สหภาพพม่า ฉบับที่ 10/99 วันที่ 26 พฤศจิกายน 1999 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3(1) ของพระราชบัญญัติควบคุมการนำเข้าและส่งออก(ชั่วคราว) ปี 1947 กระทรวงพาณิชย์แห่งรัฐบาลสหภาพพม่าประกาศห้ามส่งออกสินค้า

ประกาศสินค้าชนิดที่ห้ามส่งออก

1 ผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออก กลุ่มสหกรณ์ ซึ่งนำเข้าสินค้าในรูปของการค้าปกติ(Normal Trade) ทางทะเล หรือผ่านทางชายแดน ห้ามมิให้ส่งออกสินค้าที่ระบุ นับจากวันที่ออกประกาศ ดังนี้

1.1 รายการสินค้าห้ามส่งออกในรูปการค้าปกติทางทะเล

      ผลิตผลเกษตรกรรม

             1. ข้าว ปลายข้าว รำ

             2. น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายแดง น้ำตาลดิบ

             3. ถั่วลิสง น้ำมันถั่วลิสง

             4. งา น้ำมันงา

             5. เมล็ด Niger และน้ำมัน

             6. เมล็ดมัสตาด และน้ำมัน

             7. เมล็ดทานตะวันและน้ำมัน

             8.  กากพิชน้ำมันทุกชนิด

             9. ฝ้ายและผลิตภัณฑ์ฝ้าย (ฝ้าย เส้นใย)

        แร่ธาตุ

            10. น้ำมันปิโตรเลี่ยม

            11. อัญมณี

            12. ทองคำ

            13. หยก

            14. ไข่มุก

            15. เพชร

            16. ตะกั่ว

            17. ดีบุก

            18.วูลแฟรม

            19. ส่วนผสมดีบุกและชีไลท์

            20. เงิน

            21. ทองแดง

            22. สังกะสี

            23. ถ่านหิน

            24. โลหะอื่น ๆ

      สัตว์และผลิตผลของสัตว์

            25. งาช้าง

            26. วัว ควาย ช้าง ม้า และสัตว์หายาก

            27. หนังสัตว์

      สินค้าประมง

           28. เปลือกกุ้งป่น

      สินค้าทั่วไป

          29. อาวุธ และเครื่องกระสุน

         30. วัตถุโบราณ

     ผลิตภัณฑ์จากป่า

         31. ยางพารา

 

  1.2 รายการสินค้าห้ามส่งออกในรูปการค้าปกติผ่านทางชายแดน

     ผลิตผลเกษตรกรรม

        1. ข้าว ปลายข้าว รำ

        2. น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายแดง น้ำตาลดิบ

        3. ถั่วลิสง น้ำมันถั่วลิสง

        4. งา น้ำมันงา

        5. เมล็ด Niger และน้ำมัน

        6. เมล็ดมัสตาด และน้ำมัน

        7. เมล็ดทานตะวันและน้ำมัน

        8. กากพืชน้ำมันทุกชนิด

        9. ฝ้ายและผลิตภัณฑ์ฝ้าย (ฝ้าย เส้นใย)

   แร่ธาตุ

       10.น้ำมันปิโตรเลี่ยม

       11. อัญมณี

       12. ทองคำ

       13. หยก

       14. ไข่มุก

       15. เพชร

       16. ตะกั่ว

       17. ดีบุก

       18. ทังสเตน

       19. วูลแฟรม

       20. เงิน

       21 ทองแดง

       22. สังกะสี

       23. ถ่านหิน

       24. โลหะอื่น ๆ

    สัตว์และผลิตผลของสัตว์

       25. งาช้าง

       26. วัว ควาย ช้าง ม้า และสัตว์หายาก

       27. หนังสัตว์

    สินค้าประมง

      28. เปลือกกุ้งป่น

    สินค้าทั่วไป

      29. อาวุธ และเครื่องกระสุน

      30. วัตถุโบราณ

   ผลิตภัณฑ์จากป่า

      31. ยางพารา

      32. ไม้สัก

  2 สินค้าที่ประกาศห้ามส่งออก จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ขึ้นกับสถานการณ์ความต้องการของตลาดภายในประเทศ

  3 มาตรการด้านภาษี

      3.1 ภาษีการค้า

            -ธุรกิจประเภทผลิตสินค้าเพื่อขาย จัดเก็บในอัตรา 5-20% ของรายได้

            -ธุรกิจบริการ เฉพาะธุกิจขนส่งทางน้ำ ทางอากาศ รถยนต์ รถไฟ ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจการค้า จัดเก็บในอัตรา 8-30%

            -ธุรกิจ โรงแรม และภัตตาคาร จัดเก็บในอัตรา 10% ของรายได้

     3.2 ภาษีนำเข้า

      สินค้าที่สำคัญที่จัดเก็บมีดังนี้

           -สิ่งทอ จัดเก็บในอัตรา 5-300 % ของมูลค่านำเข้า

           -เครื่องจักรและอุปกรณ์ จัดเก็บในอัตรา 15-200 % ของมูลค่านำเข้า

           -อุปกรณ์ในการขนส่ง จัดเก็บในอัตรา 5-300% ของมูลค่านำเข้า

           -สินค้าอุปโภคบริโภค จัดเก็บในอัตรา 50-200% ของมูลค่านำเข้า

      3.3 ภาษีส่งออก

           มี 5 ประเภทคือ

          -แป้ง แป้งข้าวจ้าว จัดเก็บในอัตรา 10 จ๊าดต่อเมตริกตัน

          -รำข้าว จัดเก็บในอัตรา 10 จ๊าดต่อเมตริกตัน

          -กากน้ำมันพืช จัดเก็บในอัตรา5 % ของมูลค่าส่งออก

          -ธัญพืช จัดเก็บในอัตรา 5 % ของมูลค่าส่งออก

          -ไม้ไผ่ หนังสัตว์ จัดเก็บในอัตรา 5% และ 10% ของมูลค่าส่งออก

      3.4 บุคคลธรรมดา

         ชาวต่างชาติจะเสียภาษี 35% ของรายได้

       3.5 นิติบุคคล

             1) หากเป็นบริษัทต่างชาติที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายพม่า เสียภาษีในอัตรา 30%

             2) สำนักงานสาขาของบริษัทต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในพม่า เสีย 30% หรือ 3-50% ของรายได้ ทั้งนี้ ทางรัฐบาลจะพิจารณาว่าจัดเก็บในอัตราใดที่ได้จำนวนสูงกว่า

       3.6 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

      ชาวต่างชาติที่ทำธุรกิจในพม่า จะเสียภาษีดังกล่าวโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ที่พำนักในพม่ากับผู้ที่มิได้พำนักในพม่า โดยจะเสียในอัตรา ดังนี้

           -ภาษีดอกเบี้ย ผู้พำนักเสีย 15% ไม่พำนักเสีย 20%

           -ภาษีจากการได้รับใบอณุญาตต่างๆ ผู้พำนักเสีย 15% ผู้ไม่พำนักเสีย 20%

          -ค่าธรรมเนียมการทำสัญญากับรัฐบาล ผู้พำนักเสีย 4% ไม่พำนักเสีย 3.5%

          -กรณีที่เงินปันผล กำไรของกิจการสาขา และส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับการหักภาษีแล้ว ไม่ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายอีก

       ที่มาของข้อมูล

        - กลุ่มการค้าชายแดน  สำนักมาตรการพิเศษทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

        - กรมเจรจาทางการค้า กระทรวงพาณิชย์

       - สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

       - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI)

  

 

 
© 2014 All Rights Reserved
Powered by
kanchamber.com